آرشیو دسته بندی: حضور

در این دسته از مطالب، هدف، رسیدن به آرامش درونی، در موقعیت های مختلف زندگیست.

تمرین «حضور روزانه»

همیشه اینگونه بوده است که اتفاقی می افتد، احساسی ایجاد میکند، و ما را در فکر فرو میبرد. چه اتفاقی کوچک و چه بزرگ. البته ما فعلا قرار است تمرکزمان را بر مسائلی کوچک بگذاریم. فرض کنید فردی پیامی نچندان زیبا برای شما میفرستد. این اتفاق در شما احساسی نچندان خوب برجای میگذارد، و شما [...]